尊龙凯时

Tìm hi?u thêm
Tìm hi?u thêm
Tìm hi?u thêm
Hình ?nh Khác

Chu?i c?ng nghi?p tích h?p LONGi

LONGi lu?n gi? v?ng l?y giá tr? khách hàng làm c?t l?i và cam k?t t?o ra m?t ng?i nhà xanh s?ch ??p và ?áng s?ng cho toàn nh?n lo?i. Chúng t?i th?ng qua cung c?p các s?n ph?m có giá tr? gia t?ng cao ?? cung c?p gi?i pháp m?t c?a cho ngành n?ng l??ng xanh, giúp b?n l?a ch?n hi?u qu? cao h?n và d?ch v? ti?n l?i h?n.

Silicon Wafer hi?u qu? cao

尊龙凯时单晶硅片

Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

M?-?un thay ??i cao

尊龙凯时高转化率组件

V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y l?u dài c?a các m?-?un.

Tìm hi?u thêm

Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

尊龙凯时多场景太阳能光伏解决计划

??i ng? và h? th?ng qu?n l? và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

Tìm hi?u thêm

Silicon Wafer hi?u qu? cao

尊龙凯时单晶硅片

Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

M?-?un thay ??i cao

尊龙凯时高转化率组件

V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y l?u dài c?a các m?-?un.

Tìm hi?u thêm

Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

尊龙凯时多场景太阳能光伏解决计划

??i ng? và h? th?ng qu?n l? và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

Tìm hi?u thêm
尊龙凯时 - 人生就是搏!

Trung t?m nghiên c?u LONGi

LONGi Tr??ng có m?t Trung t?m nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung t?m c?ng ngh? qu?c gia.

尊龙凯时 - 人生就是搏!
4036 <Con ng??i>
K? thu?t viên
71.41 t? nh?n d?n t?
??u t? vào nghiên c?u phát tri?n
2132 h?ng m?c
S? l??ng b?ng sáng ch?
26.81 <%>
Hi?u qu? HJT

Gi?i pháp

LONGi ?ang trên con ???ng ??i m?i t? ??i m?i s?n ph?m thay ??i ngành c?ng nghi?p ??n ??i m?i c?ng ngh? thay ??i b? c?c ngu?n n?ng l??ng c?a th? gi?i. Tr??c nhu c?u ?ng d?ng c?a nhi?u hoàn c?nh ? các ngành ngh?, LONGi cung c?p các gi?i pháp toàn c?nh.

尊龙凯时太阳能光伏电站解决计划

Gi?i pháp tr?m phát ?i?n

尊龙凯时 - 人生就是搏!

Giúp ngành c?ng nghi?p ?i?n th?c hi?n ???c tính trung hòa carbon m?t cách toàn di?n

Tìm hi?u thêm
尊龙凯时太阳能光伏行业用户解决计划

Gi?i pháp ngành

尊龙凯时工厂图ICON

Gi?i pháp toàn c?nh cho ngành quang ?i?n +

Tìm hi?u thêm
尊龙凯时太阳能光伏发电户用解决计划

Gi?i pháp gia ?ình

尊龙凯时 - 人生就是搏!

C?ng nghi?p quang ?i?n x?y d?ng n?ng th?n t??i ??p

Tìm hi?u thêm
尊龙凯时氢能计划

Gi?i pháp n?ng l??ng hydro

尊龙凯时 - 人生就是搏!

Gi?i pháp n?ng l??ng ?i?n xanh + hydro xanh ?? x?y d?ng m?t trái ??t xanh

Tìm hi?u thêm
尊龙凯时情形、社会与治理

C?ng ty và Chính ph?

Chúng t?i thúc ??y ??i m?i ?? làm cho th? gi?i tr? nên lành m?nh h?n, an toàn h?n và b?n v?ng h?n. Chúng t?i chú tr?ng vai trò phát huy c?a mình trong m?i tr??ng kinh doanh toàn c?u và ngh?a v? theo ?u?i c?ng d?n doanh nghi?p tiêu chu?n cao

【网站地图】【sitemap】